Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.3.5 Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności na zakup usług doradczych i szkoleniowych lub usług organizacyjnych pozwalających wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku krajowym lub ułatwić mu wejście na rynek międzynarodowy.

Kto może składać wniosek?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Kto skorzysta?

 • Nie dotyczy

Dostępne środki

 • 6 724 818,53 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 50%

Minimalny wkład własny

 • 50%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku – od 140 000 złotych do 400 000 złotych
 • Usługi związane z wprowadzeniem przedsiębiorstwa na rynek międzynarodowy – od 20 000 złotych do 400 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Zakup usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność małych i średnich przedsiębiorstw do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Zakup usług związanych z wprowadzeniem przedsiębiorstwa na rynek międzynarodowy (usługi doradcze i informacyjne, organizacja udziału w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych czy misjach gospodarczych)

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu*

 • Jeśli Twój projekt zakłada udział w wydarzeniu związanym z umiędzynarodowieniem firmy, nie może ono trwać dłużej niż 7 dni, a Ty musisz posiadać co najmniej roczne doświadczenie w branży związanej z wydarzeniem

 • Zakupione przez Ciebie usługi muszą dotyczyć działalności prowadzonej na terenie naszego województwa

 • W zakupionych przez Ciebie szkoleniach mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni w siedzibie firmy na terenie naszego województwa

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.