2. Kadry dla gospodarki

Środki dostępne:
118 377 268,00 €

Przejdź do sekcji niżej

Kadry dla gospodarki to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Jej głównym celem jest rozwój kształcenia ogólnego, w tym edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego oraz ustawicznego, na co z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono 118 377 268,00 euro.

W zakresie edukacji przedszkolnej wsparcie przeznaczone jest na zwiększenie jej dostępności i jakości, dlatego finansowane będą projekty polegające na tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dofinansowaniu udziału dzieci w edukacji przedszkolnej oraz działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Pomoc otrzymają też projekty uwzględniające doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W zakresie kształcenia ogólnego szczególna uwaga poświęcona jest rozwojowi u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie otrzymają zatem projekty, które uwzględniają stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów.

W zakresie kształcenia ogólnego dofinansowane zostaną działania na rzecz podniesienia poziomu kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) oraz dostosowanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych do potrzeb rynku pracy.

Istotna część pomocy skupia się na poprawie jakości kształcenia zawodowego, co ma prowadzić do zwiększenia zatrudniania uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Będzie to możliwe dzięki realizacji programów współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy i uczelniami wyższymi, tworzeniu i rozwojowi ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (Projekty konkursowe)

2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (Projekty ZIT bis Elbląg)

2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego (Projekty konkursowe)

2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego (Projekty ZIT bis Elbląg)

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Kadry dla gospodarki znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek–piątek 7:30–15:30,

telefony:

89512 54 86

89512 54 85

89512 54 83

89512 54 82

e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: