Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Pomoc finansową możesz otrzymać na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych pozwalających na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, zwiększenie liczby nawiązanych kontaktów handlowych.

Kto może składać wniosek?

  • małe i średnie przedsiębiorstwa

  • grupy małych i średnich przedsiębiorstw (porozumienia, sieci, konsorcja)

Kto skorzysta?

Nie dotyczy

Dostępne środki

  • 5 000 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

50%

Minimalny wkład własny

50%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Od 20 000 złotych do 200 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

  • Zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), które obniżą koszty prowadzonej działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnią kontakty z klientami (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zasobami ludzkimi, towarami i usługami, systemami finansowo-księgowymi, produkcją, a także automatyzacja procesu produkcji, systemu zarządzania relacjami z klientem)

Ważne!

  • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu*

  • Elementem uzupełniającym Twojego projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu

Instytucja wdrażająca

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

www.wmarr.olsztyn.pl

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko--mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.