11. Włączenie społeczne

Środki dostępne:
128 000 000,00 €

Przejdź do sekcji niżej
Wybrany status: Samorząd
Wybrana oś priorytetowa: 11. Włączenie społeczne

Menu do kategorii: 11. Włączenie społeczne

Włączenie społeczne to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Pomoc udzielana w ramach osi ukierunkowana jest na integrację społeczną osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego z różnych przyczyn, m.in. bezrobocia, niepełnosprawności, a także braku dostępu do wysokiej jakości usług publicznych.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono 128 000 000,00 euro

W ramach osi dofinansowane zostaną działania adresowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Polegać one będa na aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób (wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów wsparcia), ułatwiające im dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej. Dofinansowanie otrzymają również projekty wpływające na rozwój ekonomii społecznej.

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Ełk

11.2  Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe

11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn

11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Włączenie społeczne znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

Telefony:

89 512 54 86

89 512 54 85

89 512 54 83

89 512 54 82

e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16


e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: