Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

Pomoc finansową możesz otrzymać na zwiększenie liczby innowacyjnych firm działających w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji* poprzez zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową oraz nawiązanie współpracy z ośrodkami badawczymi.

Kto może składać wniosek?

 • Ośrodki innowacji, w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne

Kto skorzysta?

 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • 10 000 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%**

Minimalny wkład własny

 • 15% lub 50%***

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Od 500 000 złotych do 10 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa
 • Inwestycje w infrastrukturę na rzecz świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie z funduszy strukturalnych w latach 2007–2013 oraz projekty o największym udziale wkładu prywatnego
 • Twój projekt musi dotyczyć inteligentnych specjalizacji naszego regionu 

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli Twój projekt korzysta z pomocy publicznej, poziom dofinansowania wynosi 50%.

*** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.