O programie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (dalej zwany Programem) to jeden z 16 programów operacyjnych opracowanych dla poszczególnych województw przez ich władze samorządowe we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Program naszego województwa na lata 2014–2020 Komisja Europejska zatwierdziła 12 lutego 2015 roku. Uwzględnia on specyfikę Warmii i Mazur, ich zasoby i potrzeby, oraz wskazuje działania, jakie samorząd zamierza podjąć, aby wzmocnić pozycję naszego regionu. Działania te są zgodne z unijną polityką inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który ma zwiększyć zaangażowanie społeczne i zmierzać do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Europy.

Główne kierunki działań podejmowanych w Programie wyznaczono na podstawie wcześniejszych analiz, które opisano szczegółowo w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. 

Program grupuje planowane działania i cele, jakie mają one realizować, wokół dwunastu osi priorytetowych:

 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wydobycie potencjału przedsiębiorstw i oparcie ich konkurencyjności na innowacyjnych rozwiązaniach wypracowanych we współpracy z ośrodkami naukowymi;
 2. Kadry dla gospodarki – rozwój kształcenia, w tym edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego oraz ustawicznego;
 3. Cyfrowy region – zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze usług publicznych; 
 4. Efektywność energetyczna – poprawa bezpieczeństwa energetycznego województwa poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie zużycia energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych; 
 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – zwiększenie dbałości o zachowanie i ochronę walorów środowiska przyrodniczego poprzez usprawnienie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska, a także zapobieganie i zarządzanie ryzykiem katastrof ekologicznych i klęsk żywiołowych; 
 6. Kultura i dziedzictwo – zwiększenie liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną województwa oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu;
 7. Infrastruktura transportowa – zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu (drogowej i kolejowej) oraz jego wewnętrznej spójności;
 8. Obszary wymagające rewitalizacji – poprawa jakości życia mieszkańców obszarów występowania nasilonych negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych;
 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – poprawa dostępności i jakości podstawowych usług publicznych z obszaru edukacji i medycyny oraz usług socjalnych;
 10. Regionalny rynek pracy – wzrost poziomu zatrudnienia poprzez aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy;
 11. Wyłączenie społeczne – zwiększenie integracji społecznej osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego, m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, a także braku dostępu do wysokiej jakości usług publicznych;
 12. Pomoc techniczna* – zapewnienie wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, informacji i promocji, ewaluacji oraz zapewnienie ciągłości programowania w kolejnych latach; środki przeznaczone dla Instytucji Zarządzającej Programem.

 

Wsparcie finansowe w poszczególnych działaniach i poddziałaniach przyznawane jest projektom, które uzyskają najwyższe oceny w konkursach ogłaszanych przez instytucje czuwające nad właściwą realizacją Programu. Szczegółowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ogłaszany i aktualizowany jest na bieżąco w prasie i na stronach internetowych.

 

Informacje na temat RPO WiM 2014-2020 znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy  Europejskichw Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

Telefony:

89 512 54 86

89 512 54 85

89 512 54 83

89 512 54 82
e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: 

 

*W związku z technicznym charakterem osi, jej opis nie jest szerzej podejmowany w Przewodniku.