10. Regionalny rynek pracy

Środki dostępne:

181 763 152,00 €

Przejdź do sekcji niżej
Wybrany status: Bezrobotny
Wybrana oś priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy

Menu do kategorii: 10. Regionalny rynek pracy

Regionalny rynek pracy to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Pomoc udzielana w ramach osi skupia się na efektywniejszym wykorzystaniu zasobów rynku pracy poprzez aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono 181 763 152,00 euro.

W ramach osi dofinansowane zostaną działania podnoszące kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych oraz doskonalące umiejętność poruszania się po rynku pracy. Wspierany będzie również rozwój samozatrudnienia oraz wejście lub powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi. Dofinansowane zostaną też inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego firm z naszego województwa, co przełoży się na większą konkurencyjność gospodarki regionu. Efektem interwencji ma być również większa zdolność dostosowania się przedsiębiorstw i pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, ułatwiająca dostosowanie profilu działalności firm i kwalifikacji pracowników do aktualnych potrzeb rynku. Wsparcie otrzymają też projekty prowadzące do zmniejszenia liczby osób nieaktywnych zawodowo, które wycofały się z rynku pracy ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe

10.3 Rozwój samozatrudnienia

10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Regionalny rynek pracy znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

 ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30


Telefony:

89512 54 86

89512 54 85

89512 54 83

89512 54 82

e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: