Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności na zakup usług doradczych i szkoleniowych lub usług organizacyjnych pozwalających wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku krajowym lub ułatwić mu wejście na rynek międzynarodowy.

Kto może składać wniosek?

 • Instytucje otoczenia biznesu 

Kto skorzysta?

 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • Schemat A – 1 823 302,47 euro
 • Schemat B – 3 237 398,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%*

Minimalny wkład własny

 • 15% lub 50%**

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Schemat A – od 50 000 złotych do 500 000 złotych
 • Schemat B – od 500 000 złotych do 6 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Schemat A – Wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów wspierających przedsiębiorczość (m.in. instytucje zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodki innowacji); wsparcie może obejmować wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Schemat B – przygotowanie i świadczenie pakietowych usług służących podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw (m.in. promocja rozwoju technologicznego, inwestycje w infrastrukturę w celu świadczenia nowych, profesjonalnych usług)

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu*** oraz projekty o największym udziale wkładu prywatnego

 • Aby uzyskać wsparcie, musisz wykazać, że działalność Twojej instytucji jest ukierunkowana na świadczenie usług specjalistycznych, odpowiadających zapotrzebowaniu konkretnych przedsiębiorców i standardom krajowym

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli projekt korzysta z pomocy publicznej, poziom dofinansowania wynosi 50%.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.

*** Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.