Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (instrument finansowy)

Pomoc finansową możesz otrzymać na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie tworzenia i poszerzanie zastosowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i usługach. Wsparcie otrzymasz za pośrednictwem instytucji wdrażających instrument finansowy, jako fundusze pożyczkowe, poręczeń i gwarancji bankowych i pozabankowych oraz pożyczki z premią, z przeznaczeniem na wprowadzenie innowacji produktowych lub procesowych (m.in. adaptowanie zakupionych technologii i rozwiązań), innowacji imitujących (naśladujących) oraz innowacji w skali przedsiębiorstwa.

 

Kto może składać wniosek?

Podmioty wdrażające instrument finansowy

 

Kto skorzysta?

Małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Dostępne środki

  • 25 050 000,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Dotychczas nie określono

 

Minimalny wkład własny

Dotychczas nie określono

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Dotychczas nie określono

 

Na co przeznaczone są środki?

  • Tworzenie funduszy pożyczkowych wspierających plany inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego

  • Tworzenie pożyczek z premią na finansowanie projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla województwa

  • Tworzenie funduszy poręczeń i gwarancji zobowiązań bankowych i pozabankowych

 

Ważne!

  • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu*

  • Pozostałe ograniczenia i limity zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Tryb wyboru projektów

Tryb pozakonkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko--mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.