Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.4.2 Pakietowanie produktów i usług

Pomoc finansową możesz otrzymać na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu ich umiędzynarodowienia.

Kto może składać wniosek?

  • Schemat A – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich grupy (porozumienia, sieci, konsorcja)

  • Schemat B – grupy małych i średnich przedsiębiorstw (porozumienia, sieci, konsorcja)

Kto skorzysta?

Przedsiębiorcy

Dostępne środki

  • Schemat A – 2 050 150,00 euro

  • Schemat B – 13 899 405,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

50%

Minimalny wkład własny

50%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektuprojektu

  • Schemat A – od 8 200 600 złotych do 16 401 200 złotych

  • Schemat B – od 500 000 złotych 1 700 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

  • Schemat A – przedsięwzięcia wynikające z dokumentu Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia, których celem jest stworzenie jednolitego systemu zarządzania żeglarstwem, czyli mazurskich kart turystycznych „sail pass”

  • Schemat B – przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez co najmniej 2 małe lub średnie przedsiębiorstwa, których celem jest łączenie produktów lub usług i oferowanie ich klientom w pakiecie (minimum trzy produkty lub usługi)

Ważne!

  • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu*

  • Pamiętaj, że otrzymane środki musisz wydać na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych i inne niezbędne inwestycje związane z przygotowaniem Twojej oferty oraz na działania promocyjne i informacyjne

Instytucja wdrażająca

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

www.wmarr.olsztyn.pl

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko--mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.