8. Obszary wymagające rewitalizacji

Środki dostępne:
64 848 510,00 €

Przejdź do sekcji niżej
Wybrany status: Organizacja pozarządowa
Wybrana oś priorytetowa: 8. Obszary wymagające rewitalizacji

Menu do kategorii: 8. Obszary wymagające rewitalizacji

Obszary wymagające rewitalizacji to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Pomoc udzielana w ramach osi skupia się na poprawie jakości życia społeczności zamieszkującej obszary o nasilonym występowaniu negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych czy technicznych.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 64 848 510,00 euro.

Rewitalizacja rozumiana jest tu jako kompleksowe działanie, którego celem jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Pomocne mają być w tym programy rewitalizacji, integrujące działania na rzecz społeczności i gospodarki lokalnej oraz przestrzeni (środowiska i infrastruktury), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany i spójny.

Efektem działań podejmowanych w ramach osi ma być zwiększenie liczby nowych lub przekształconych obiektów infrastruktury na obszarach wymagających rewitalizacji oraz przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji społecznej, fizycznej, gospodarczej i przestrzennej, która będzie wspierana także z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis

8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Kultura i dziedzictwo znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

Telefony:

89512 54 86

89512 54 85

89512 54 83

89512 54 82

e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: