Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.3.4 Tereny inwestycyjne

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności na ułatwienie im gospodarczego wykorzystania nowych lub dostosowanie istniejących terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego.

Kto może składać wniosek?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa 
 • Jednostki samorządu terytorialnego

Kto skorzysta?

 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • 12 591 309,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%*

Minimalny wkład własny

 • 15% lub 50%**

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Od 500 000 złotych do 7 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Tworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego

 • Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa lub kolejowa)

Ważne

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu***, projekty przedsiębiorstw oraz projekty wynikające z lokalnych lub ponadlokalnych planów rewitalizacji miast

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli projekt korzysta z pomocy publicznej, poziom dofinansowania wynosi 50%.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.

*** Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.