4. Efektywność energetyczna

Środki dostępne: 267 790 253,00 €

Przejdź do sekcji niżej
Wybrany status: Organizacja pozarządowa
Wybrana oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna

Menu do kategorii: 4. Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego wspierane będą działania zmierzające do wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenia możliwości odbioru wytworzonej energii. Dofinansowanie skierowane jest również na racjonalizację zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w budownictwie i miejskich systemach transportowych.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 267 790 253,00 euro.

Dofinansowanie przeznaczone jest na działania zmierzające do zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnym bilansie energetycznym regionu, zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz wzrost zastosowania systemów skojarzonego wytwarzania energii (kogeneracja i trigeneracja*). Wsparcie otrzymają również projekty prowadzące do poprawy zrównoważonej mobilności mieszkańców w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych. Wydatki w tym zakresie mogą obejmować inwestycje w infrastrukturę, wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem oraz zakup niskoemisyjnego taboru publicznego

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w małych i średnich przedsiębiorstwach 

4.3 Kompleksowa modernizacja budynków

4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

4.4 Zrównoważony transport miejski

4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis 

4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis 

4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Efektywność energetyczna znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30


Telefony:

89512 54 86

89512 54 85

89512 54 83

89512 54 82

e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: 

 

*Wysokosprawna kogeneracja to równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytecznego o odpowiednim poziomie temperatury, co prowadzi do oszczędnego i efektywnego wykorzystania surowców energetycznych. Trigeneracja polega na równoczesnym wytwarzaniu ciepła użytecznego, energii elektrycznej lub mechanicznej oraz chłodu użytkowego.