9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Środki dostępne:
80 359 495,00 €

Przejdź do sekcji niżej

Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Pomoc udzielana w ramach osi skupia się na inwestycjach w infrastrukturę socjalną i edukacyjną, które służyć mają zwiększeniu dostępności i jakości podstawowych usług publicznych.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 80 359 495,00 euro.

Efektem działań podejmowanych w sferze socjalnej powinien być wzrost liczby osób korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości (zwłaszcza starszych i zależnych), a także wzrost integracji społecznej i aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa. W zakresie infrastruktury edukacyjnej wsparcie otrzymają projekty, które dostosują warunki kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy. Efektem ma być zwiększenie zainteresowania tymi formami kształcenia oraz poprawa zdawalności egzaminów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wsparcie otrzymają też placówki wychowania przedszkolnego na upowszechnienie tej formy edukacji w regionie.

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

9.1.2 Infrustruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

9.2 Infrastruktura socjalna

9.3 Infrastruktura edukacyjna

9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

           9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

           9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Kultura i dziedzictwo znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

 ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30


Telefony:

89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82

e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: