Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.4.4 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw

Pomoc finansową możesz otrzymać na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych pozwalających na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, zwiększenie liczby nawiązanych kontaktów handlowych.

 

Kto może składać wniosek?

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Kto skorzysta?

Nie dotyczy

 

Dostępne środki

  • 15 000 000,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

50%

 

Minimalny wkład własny

50%

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Od 100 000 złotych do 1 800 000 złotych

 

Na co przeznaczone są środki?

  • Dostosowanie oferty produktowo-usługowej firmy do wymagań rynku międzynarodowego (wydatki związane z dostosowaniem procesów, produktów, usług oraz systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których skierowana będzie oferta, oraz wydatki na zmiany organizacyjne wewnątrz firmy związane z przygotowaniem jej do internacjonalizacji)

 

Ważne!

  • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu* oraz projekty przedsiębiorstw, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące wejścia na rynek międzynarodowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (działanie 1.2)

  • Aby Twój projekt otrzymał dofinansowanie, musisz wykazać związek planowanej inwestycji z działalnością eksportową przedsiębiorstwa

  • Twój projekt nie otrzyma dofinansowania, jeśli prowadzona przez Ciebie działalność polega wyłącznie na handlu

 

Instytucja wdrażająca

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

www.wmarr.olsztyn.pl

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko--mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.