Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

Pomoc finansową możesz otrzymać na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia tych firm.

Kto może składać wniosek?

 • Schemat A – województwo warmińsko-mazurskie czy chodzi o zarząd województwa?

 • Schemat B – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

 • Schemat C –  grupy małych i średnich przedsiębiorstw (porozumienia, sieci, konsorcja)

Kto skorzysta?

 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • Schemat A – 9 200 000,00 euro

 • Schemat B – 2 300 000,00 euro

 • Schemat C – 5 534 443,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%*

Minimalny wkład własny

 • 15% lub 50%**

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Schemat A – od 1 000 000 złotych do 14 000 000 złotych

 • Schemat B – nie dotyczy

 • Schemat C – od 500 000 złotych do 4 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Schemat A – promocja gospodarcza regionu prowadzona przez zarząd województwa przy udziale co najmniej 15 małych i średnich przedsiębiorstw
 • Schemat B – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich pod nazwą 7 Cudów Mazur

 • Schemat C – projekty promocji gospodarczej realizowane wspólnie przez co najmniej 5 przedsiębiorstw

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu*** 
 • Aby uzyskać wsparcie, musisz wykazać wpływ planowanego projektu na rozwój gospodarki regionu
 • Jeśli realizujesz projekt w schemacie C, pamiętaj, że promocja gospodarcza może dotyczyć wyłącznie działalności prowadzonej przez wszystkich członków grupy na terenie naszego województwa

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Schemat A i B – tryb pozakonkursowy
 • Schemat C – tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli projekt korzysta z pomocy publicznej, poziom dofinansowania wynosi 50%.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.

*** Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.