5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Środki dostępne:
105 215 193,00 €

Przejdź do sekcji niżej
Wybrany status: Samorząd
Wybrana oś priorytetowa: 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Menu do kategorii: 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Pomoc udzielana w ramach osi skupia się na ochronie środowiska przyrodniczego, które w naszym województwie stanowi unikatową wartość turystyczną i wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 105 215 193,00 euro.

Fundusze przeznaczone są na działania zmierzające do ochrony środowiska przyrodniczego w obszarach stanowiących największe zagrożenie degradacją lub wymagających usunięcia istniejących zagrożeń: gospodarka odpadami, gospodarka wodna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów. W zakresie gospodarki odpadami przewiduje się realizację projektów, które spowodują wzrost udziału odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny i zwiększenie możliwości przerobowych w recyklingu odpadów. Projekty dotyczące gospodarki wodnej mają doprowadzić do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Natomiast w obszarze racjonalnego wykorzystania zasobów nacisk położony jest na pełne wykorzystanie potencjału funkcjonujących na Warmii i Mazurach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, zwiększenie powierzchni siedlisk o lepszym statusie ochrony i ilości „zielonej” infrastruktury. Dużo uwagi poświęca się też ochronie przed zagrożeniami spowodowanymi wystąpieniem zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

 

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

5.1 Gospodarka odpadowa

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa 

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 

5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 

5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur 

5.4.2 Bezpieczny MOF 

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

89512 54 86

89512 54 85

89512 54 83

89512 54 82

e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: