Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.2.1 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Pomoc finansową możesz otrzymać na zwiększenie liczby innowacyjnych firm działających w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji* poprzez zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową oraz nawiązanie współpracy z ośrodkami badawczymi.  

Kto może składać wniosek?

 • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • Grupy przedsiębiorstw, konsorcja (liderem musi być przedsiębiorstwo)

Kto skorzysta?

 • Nie dotyczy

Dostępne środki

 • 10 625 852,60 euro 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 25–70%**

Minimalny wkład własny

 • 30–75%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Przedsiębiorstwa mikro i małe – od 200 000 złotych do 1 000 0000 złotych
 • Przedsiębiorstwa średnie – od 400 000 złotych do 3 000 000 złotych
 • Przedsiębiorstwa duże – od 800 000 złotych do 5 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach 
 • Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach (przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe***

Ważne!

 • Jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą, musisz wykazać, że wyniki dofinansowanej działalności badawczo-rozwojowej będą miały wpływ na lokalną gospodarkę oraz że dofinansowanie nie spowoduje likwidacji miejsc pracy w innych ośrodkach na terenie Unii Europejskiej Pamiętaj również, że preferowane będą projekty projekty realizowane wspólnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi
 • Pamiętaj, że Twój projekt musi dotyczyć inteligentnych specjalizacji naszego regionu 
 • Jeśli Twój projekt obejmuje inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa, musisz wskazać agendę badawczą, która będzie realizowana przy wykorzystaniu dofinansowanej infrastruktury

Instytucja wdrażająca

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  Plac gen. Józefa Bema 3
  10-516 Olsztyn

www.wmarr.olsztyn.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

** Poziom dofinansowania zależy od tego, jakim przedsiębiorcą jesteś oraz jaki rodzaj prac badawczo-rozwojowych planujesz. 

*** Rzeczowe aktywa trwałe to grunty, budowle, lokale, magazyny, urządzenia, maszyny, środki transportu i ulepszenia w nich, także w trakcie budowy, montażu lub ulepszania.