Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Pomoc finansowa przeznaczona jest na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie tworzenia i stosowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i usługach związanych z odtwarzaniem tradycyjnych dziedzin gospodarki regionu (produkty, usługi, zawody).

 

Kto może składać wniosek?

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa

  • Grupy małych i średnich przedsiębiorstw (porozumienia, sieci, konsorcja)

 

Kto skorzysta?

Nie dotyczy

 

Dostępne środki

  • 25 000 000,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

50%

 

Minimalny wkład własny

50%

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Od 20 000 złotych do 1 000 000 złotych

 

Na co przeznaczone są środki?

  • Tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej wykorzystującej wieloletnie doświadczenia i tradycje dawnej gospodarki regionu, odtwarzanie historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów), w szczególności:

  • dostosowanie procesu produkcyjnego do wytwarzania produktów według tradycyjnych receptur w celu uzyskania pierwotnych właściwości produktu

  • zmiana strategii marketingowej dla produktów tradycyjnych

  • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów lub usług charakterystycznych dla naszego regionu

  • remont lub przebudowa zabytkowych obiektów w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem dziedzictwa gospodarczego regionu

 

Ważne!

  • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu*, projekty realizowane przez grupy przedsiębiorstw oraz projekty z obszarów objętych rewitalizacją**

  • Katalog przykładowych produktów i usług, na które możesz otrzymać wsparcie finansowe, znajdziesz w załączniku do szczegółowego opisu osi Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

 

Instytucja wdrażająca

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

www.wamrr.olsztyn.pl

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko--mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

** Obszary objęte rewitalizacją to miejsca wskazane przez władze lokalne w programach rewitalizacji jako wymagające wsparcia z uwagi na nasilone występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.