Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.5.1 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Pomoc finansową możesz otrzymać na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie tworzenia i stosowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i usługach, co sprzyjać będzie zwiększeniu liczby przedsiębiorstw innowacyjnych.

 

Kto może składać wniosek?

  • małe i średnie przedsiębiorstwa

  • grupy małych i średnich przedsiębiorstw (porozumienia, sieci, konsorcja)

 

Kto skorzysta?

Nie dotyczy

 

Dostępne środki

  • 28 000 000,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

70% i 60%*

 

Minimalny wkład własny

30% i 40%**

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Od 500 000 złotych do 6 500 000 złotych

 

Na co przeznaczone są środki?

  • Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności przedsiębiorstwa, przy czym wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej musi nastąpić w skali regionu

  • Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (jako element uzupełniający projektu)

 

Ważne!

  • Pamiętaj, że preferowane będą projekty innowacyjne co najmniej w skali kraju, projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu* oraz projekty będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 Programu

 

Instytucja wdrażająca

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

www.wmarr.olsztyn.pl

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

* Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą, maksymalny poziom dofinansowania projektu wyniesie 70%, a minimalny wkład własny 30%. Jeśli natomiast jesteś średnim przedsiębiorcą, maksymalny poziom dofinansowania projektu wyniesie 60%, a minimalny wkład własny 40%.

** Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko--mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.