Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Pomoc finansową możesz otrzymać na zwiększenie liczby innowacyjnych firm działających w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji* poprzez zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową oraz nawiązanie współpracy z ośrodkami badawczymi.

Kto może składać wniosek?

 • Schemat A i B – małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja
 • Schemat C – małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja

Kto skorzysta?

 • Nie dotyczy

Dostępne środki

 • 31 172 516,40 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 25–70%**

Minimalny wkład własny

 • 30–75%**

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Schemat A – do 50 000 złotych

 • Schemat B – od 50 000 złotych do 260 000 złotych

 • Schemat C – od 260 000,00 złotych do 10 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Schemat A – zakup usług badawczo-rozwojowych oraz usług doradczych
 • Schemat B – rozwój nowych lub udoskonalenie oferowanych obecnie i wykorzystywanych produktów/usług/technologii; przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej

 • Schemat C – duże przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe do etapu pierwszej produkcji włącznie

Ważne!

 • Jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą, musisz wykazać, że wynik dofinansowanej działalności badawczo-rozwojowej będzie miał wpływ na lokalną gospodarkę oraz że dofinansowanie nie spowoduje likwidacji miejsc pracy w innych ośrodkach na terenie Unii Europejskiej
 • Pamiętaj, że Twój projekt musi dotyczyć inteligentnych specjalizacji naszego regionu 

Instytucja wdrażająca

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  Plac gen. Józefa Bema 3
  10-516 Olsztyn

www.wmarr.olsztyn.pl

Źródło finansowania

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

** Poziom dofinansowania zależy od tego, jakim typem wnioskodawcy jesteś oraz jaki rodzaj prac badawczo-rozwojowych planujesz.