3. Cyfrowy region

Środki dostępne:
76 080 615,00 €

Przejdź do sekcji niżej

Aktualnie wybrana oś priorytetowa:3. Cyfrowy region

Wybrany status: Bez statusu
Wybrana oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region

Menu do kategorii: 3. Cyfrowy region

Cyfrowy region to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Jej głównym celem jest zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Regionalnego przeznaczono 76 080 615,00 euro.

W zakresie kształtowania elektronicznej administracji dużą uwagę przywiązuje się do zapewnienia współpracy publicznych systemów teleinformatycznych oraz takiego rozwoju e-usług publicznych, który umożliwi całkowite załatwienie danej sprawy na odległość. Ważna jest również cyfryzacja (w tym zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego, informacji przestrzennej, zasobów turystycznych) i zapewnienie powszechnego i otwartego dostępu do zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych.

Szczególną uwagę zwrócono także na tworzenie nowych i rozwój istniejących cyfrowych usług publicznych i aplikacji w obszarze zdrowia, służących wymianie informacji i danych między pacjentami a placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej, wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz cyfrowych systemów udostępniania informacji o zdarzeniach i rejestrów medycznych.

Działania wspierane w ramach osi służyć będą innowacyjnemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu, pozwolą także obniżyć koszty funkcjonowania instytucji oraz ułatwią załatwianie spraw mieszkańcom. Powszechna dostępność informacji i usług sprzyjać będzie wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, pozyskiwaniu nowych kompetencji i zwiększeniu aktywności społecznej przedstawicieli różnych grup wiekowych, a także osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności czy osób zamieszkujących w znacznej odległości od dużych ośrodków miejskich regionu. 

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

3.2 E-zdrowie

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Cyfrowy region znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

Telefony:

89512 54 86

89512 54 85

89512 54 83

89512 54 82
e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: