Aktualnie wybrana oś priorytetowa:11. Włączenie społeczne

11. Włączenie społeczne

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Pomoc finansową możesz otrzymać na wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej czy zdrowotnej.

Kto może składać wniosek?

 • Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Kto skorzysta?

 • Osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie osób tzw. oddalonych od rynku pracy.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i /lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Dostępne środki

 • 65 480 594,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 95%*

Minimalny wkład własny

 • 5% lub 15%

 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Typ 1 – wdrażanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
  • społecznym, m.in.: organizacja i finansowanie zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych; poradnictwa**; wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych; treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego; usług wspierających animację lokalną, w tym pokrycie kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu lub streetworkera
  • zawodowym, m.in.: organizacja i sfinansowanie aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha czy asystenta osoby niepełnosprawnej; poradnictwa**; wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową; staży i praktyk zawodowych; uczestnictwa w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej lub reintegracji zawodowej u pracodawcy
  • edukacyjnym, m.in.: skierowanie do udziału i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego prowadzących do uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego; zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe); usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego)
  • zdrowotnym, m.in.: skierowanie do udziału i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia
 • Typ 2 – finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej (centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Ważne!

 • Jeżeli adres prowadzenia działalności przez podmiot, który reprezentujesz, znajduje się na terenie gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), wniosek w tym poddziałaniu możesz złożyć pod warunkiem, że projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna (typ 1) lub MOF Ełku (typ 2).
 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast oraz przedsięwzięcia zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow, a także kompleksowe projekty obejmujące zarówno aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, jak i działania zakładów aktywności zawodowej
 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Fuduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 • Pamiętaj, aby projekty dotyczące aktywnej integracji prowadzone były na podstawie ścieżki reintegracji opracowanej indywidualnie dla każdego uczestnika projektu z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji mogą być też realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia w konkretnej sytuacji i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane  do dofinansowania Również usługi o charakterze zawodowym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.
 • Jeśli reprezentujesz jednostkę samorządu terytorialnego lub jej jednostkę organizacyjną, pamiętaj, że instrumenty aktywizacji zawodowej mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach projektów partnerskich, na podstawie porozumienia z powiatowym urzędem pracy, w ramach zlecenia zadania publicznego lub przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego. Wsparciem mogą być objęte osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Pamiętaj, że utworzone w ramach projektu podmioty po zakończeniu jego realizacji muszą zachować trwałość przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu. Otrzymane dofinansowanie nie może być przeznaczone na tworzenie nowych zakładów aktywności zawodowej.
 • Pamiętaj, że do objęcia wsparciem w ramach projektów preferowane będą osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO PŻ), przy czym zakres wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego nie może powielać świadczeń z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.
 • Pamiętaj, że efektem szkolenia lub kursu musi być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  ul. Głowackiego 17

  10-447 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Dodatkowe 10% wsparcia z budżetu państwa lub innych źródeł przyznanych wnioskodawcy przez właściwą instytucję mogą otrzymać projekty typu 1 podmiotów niepublicznych oraz projekty typu 2.

** Usługi poradnictwa specjalistycznego mogą być elementem szerszego, kompleksowego wsparcia określonego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.