Aktualnie wybrana oś priorytetowa:11. Włączenie społeczne

11. Włączenie społeczne

11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Pomoc finansową możesz otrzymać na zwiększenie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie rozwiązywania problemów wad rozwojowych u dzieci, rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz zapobiegania próchnicy wśród dzieci i zapobiegających zachorowaniu na raka szyjki macicy.

Kto może składać wniosek?

 • Typ 1 i 2 – podmioty lecznicze; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych; podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych
 • Typ 3 –  podmioty lecznicze; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych; podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Kto skorzysta?

 • Dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy).
 • Otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem).

Dostępne środki

 • 3 630 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 95%*

Minimalny wkład własny

 • 5%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.
 • Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.
 • Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11–14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej.

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast oraz przedsięwzięcia zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow. Preferencjami objęte zostaną również projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji: Obszary o słabym dostępie do usług publicznych i Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.
 • Jeśli reprezentujesz podmiot, którego siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową adres prowadzenia działalności) jest położona na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Olsztyna, projekt możesz złożyć pod warunkiem, że będzie realizowany poza obszarem MOF Olsztyna.
 • Pamiętaj, że warunkiem koniecznym podejmowania działań w zakresie ochrony zdrowia jest ich zgodność z planem działania na rzecz sektora ochrony zdrowia, wdrażanego z wykorzystaniem funduszy unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym, po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Regionalny Ośrodek Polityki Regionalnej
  ul. Głowackiego 17
  10-447 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Dodatkowe 10% wsparcia możesz otrzymać z budżetu państwa lub innych źródeł przyznanych wnioskodawcy przez właściwą instytucję.