Aktualnie wybrana oś priorytetowa:11. Włączenie społeczne

11. Włączenie społeczne

11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn

Pomoc finansową możesz otrzymać na zwiększenie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie rozwiązywania problemów wad rozwojowych u dzieci, rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz zapobiegania próchnicy wśród dzieci i zapobiegających zachorowaniu na raka szyjki macicy.

Kto może składać wniosek?

 • Podmioty, których siedziba jest położona na terenie gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Kto skorzysta?

 • Dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy).
 • Otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem).

Dostępne środki

 • 270 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

 • 5%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11–14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej.

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.
 • Pamiętaj, że warunkiem koniecznym podejmowania działań w zakresie ochrony zdrowia jest ich zgodność z planem działania na rzecz sektora ochrony zdrowia, wdrażanego z wykorzystaniem funduszy unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym, po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Regionalny Orśodek Polityki Społecznej
  ul. Głowackiego 17
  10-447 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Dodatkowe 10% wsparcia możesz otrzymać z budżetu państwa lub innych źródeł przyznanych wnioskodawcy przez właściwą instytucję.