Aktualnie wybrana oś priorytetowa:11. Włączenie społeczne

11. Włączenie społeczne

11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania koordynujące ekonomię społeczną w regionie.

Kto może składać wniosek?

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Kto skorzysta?

 • Pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Dostępne środki

 • 2 200 000,00 euro 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%

Minimalny wkład własny

 • 15%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Maksymalna wartość projektu wynosi 720 000 złotych rocznie

Na co przeznaczone są środki?

 • Tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami nt. podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji nt. działalności OWES i wynikach ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego.
 • Tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry).
 • Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (centrów i klubów  integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług.
 • Inicjowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, jak również w celu realizacji przedsięwzięć zawartych w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami (szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa, klastry przedsiębiorstw) m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach.
 • Budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy.
 • Organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez te podmioty na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu).
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej.
 • Wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie.
 • Zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu ds. ekonomii społecznej i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja wieloletniego Wojewódzkiego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania.
 • Orzecznictwo sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województw w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii społecznej.

Ważne!

 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Fuduszu Społecznego na lata 2014-2020

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Głowackiego 17
  10-447 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb pozakonkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny