Aktualnie wybrana oś priorytetowa:11. Włączenie społeczne

11. Włączenie społeczne

11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania zmierzające do zwiększenia liczby nowych przedsiębiorstw społecznych oraz zwiększanie w nich poziomu zatrudnienia poprzez dotacje i wsparcie pomostowe.

Kto może składać wniosek?

 • Podmiot lub partnerstwo świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej posiadające lub nieposiadające akredytacji (o ile uzyskają ją przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu)

Kto skorzysta?

 • Osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie osób tzw. oddalonych od rynku pracy
 • Pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Dostępne środki

17 800 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Minimalny wkład własny

 • 5%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Typ 1 – świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, w tym m.in.:
  • wspieranie tworzenia grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i udzielania im niezbędnego wsparcia doradczego
  • czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach działalności inkubatorów przedsiębiorczości społecznej
  • szkolenia ogólne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
  • doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w ramach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz inkubatorów przedsiębiorczości), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek
  • dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych
  • wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych i pomoc w tworzeniu biznesplanu
  • prowadzenie badań nisz rynkowych
  • wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej i paktów na rzecz ekonomii społecznej
 • Typ 2 – dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia, w tym:
  • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę jego członków
  • wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków
  • wsparcie psychologiczne, zwiększające zdolność do wspólnego, efektywnego działania członków grupy założycielskiej przedsiębiorstwa społecznego
  • przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na założenie  lub wsparcie pomostowe na założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne lub zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych
 • Typ 3 – dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, w tym:
  • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a w przypadku osób przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych, dodatkowo wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzeniawspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę jego członków
  • wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna podmiotu ekonomii społecznej, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków
  • przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na przystąpienie lub zatrudnienie osoby fizycznej lub na wsparcie pomostowe takiej osoby

Ważne!

 • Pamiętaj, że projekty typu 2 i 3 mogą być realizowane jedynie w połączeniu z działaniami realizowanymi w ramach projektu typu 1
 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Fuduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • Pamiętaj, że decyzje o wyborze do realizacji operacji dotyczących funkcjonowania sieci i usług ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) będą podejmowane na podstawie kryteriów wskazujących wymagane ilościowe efekty działalności OWES w odniesieniu do wybranych kryteriów akredytacji OWES dla poszczególnych typów świadczonych usług (animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych)
 • Zwróć uwagę, aby przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej były zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 oraz z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Pamiętaj, że usługi wsparcia ekonomii społecznej są realizowane w ramach projektów wyłącznie przez OWES
 • Jesteś zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów (OWES oraz inkubatorów przedsiębiorczości społecznej) po zakończeniu realizacji projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu
 • Pamiętaj, że tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej możliwe jest wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Głowackiego 17
  10-447 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Dodatkowe 10% wsparcia możesz otrzymać z budżetu państwa lub innych źródeł przyznanych wnioskodawcy przez właściwą instytucję.