Aktualnie wybrana oś priorytetowa:11. Włączenie społeczne

11. Włączenie społeczne

11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania zmierzające do integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym, prowadzące do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.

Kto może składać wniosek?

Podmioty, których siedziba jest położona na terenie gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej
 • podmioty ekonomii społecznej

Kto skorzysta?

 • Osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie osób tzw. oddalonych od rynku pracy
 • Otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem).

Dostępne środki

 • 6 209 366,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

 • 5%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Typ 1 – zintegrowane usługi aktywizacyjno-integracyjne na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech wymienionych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny):
  • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych
  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na potencjale i zasobach rodziny, m.in. poprzez zastosowanie konferencji grupy rodzinnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, mediacji
  • wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych, warsztatach, poradnictwie)
  • wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator)
  • organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę
  • wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą,  podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)
  • wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy, m.in. poradnictwo specjalistyczne
  • usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in. żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie
  • usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi, lub osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne i opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny)
  • asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny
  • finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych)
  • wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. przez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji
  • usługi mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw służących poprawie funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne
  • wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy
  • usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Typ 2 – usługi wspierające integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzące do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.
 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Fuduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 • Pamiętaj, że projekty dotyczące usług społecznych powinny być skierowane do osób i /lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 • Twój projekt powinien wspierać usługi świadczone w środowisku lokalnym m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc świadczenia usług w podmiotach już funkcjonujących, a także wspomagać proces przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej.
 • Jeśli Twój projekt zakłada tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych (finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), musisz zapewnić trwałość przedsięwzięcia przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu, ale nie krócej niż dwa lata.
 • Pamiętaj, że preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Głowackiego 17
  10-447 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Dodatkowe 10% wsparcia możesz otrzymać z budżetu państwa lub innych źródeł przyznanych wnioskodawcy przez właściwą instytucję.