Aktualnie wybrana oś priorytetowa:11. Włączenie społeczne

11. Włączenie społeczne

11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania zmierzające do integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym, prowadzące do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.

Kto może składać wniosek?

Podmioty, których siedziba jest położona na terenie gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej
 • podmioty ekonomii społecznej

Kto skorzysta?

 • Osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie osób tzw. oddalonych od rynku pracy.
 • Otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem).

Dostępne środki

 • 2 519 406,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

 • 5% 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Usługi wspierające integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzące do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.
 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Fuduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 • Pamiętaj, że projekty dotyczące usług społecznych powinny być skierowane do osób i /lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 • Kluczowym zadaniem Twojego projektu powinny stać się działania prewencyjne, które mają zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej.
 • Pamiętaj, że preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.
   

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Głowackiego 17
  10-447 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Dodatkowe 10% wsparcia możesz otrzymać z budżetu państwa lub innych źródeł przyznanych wnioskodawcy przez właściwą instytucję.