4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski)

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w tym na poprawę zrównoważonej mobilności mieszkańców w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy
 • Turyści

Dostępne środki

 • 19 882 615,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa lub przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. „park and ride”, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe)
 • Zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • Wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem (jako element uzupełniający projektu)
 • Działania informacyjne promujące transport zbiorowy (jako element uzupełniający projektu)

Ważne!

 • Pamiętaj, że w miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego
 • Gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści przeprowadzonej w odniesieniu do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, będziesz mógł zakupić pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO VI. Pamiętaj jednak, że priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (np. elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem)
 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty integrujące różne formy transportu zbiorowego funkcjonujące na terenach miejskich i podmiejskich
 • Aby otrzymać dofinansowanie, Twój projekt powinien przyczyniać się zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększać efektywność energetyczną systemu transportowego. Powinien też wpisywać się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty im równoważne
 • Jeśli Twój projekt jest zaplanowany do realizacji na ściśle określonym obszarze w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub ZIT bis, niestety nie możesz starać się o dofinansowanie w ramach niniejszego poddziałania w trybie konkursowym. Dotyczy to również wnioskodawców ZIT Olsztyna, którzy są wyłączeni z możliwości ubiegania się o środki na zakup taboru szynowego i autobusowego

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej