4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w tym na poprawę zrównoważonej mobilności mieszkańców w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Olsztyna.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście wojewódzkim[A1] , jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) miasta wojewódzkiego

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy
 • Turyści

Dostępne środki

 • 22 230 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa i przebudowa dróg dla rowerów, traktów pieszych, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz infrastruktura rowerowa, np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów (jako element strategii ZIT)
 • Kompleksowe inwestycje służące transportowi zbiorowemu w MOF Olsztyna obejmujące: budowę, przebudowę dróg lokalnych, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę komunikacyjnych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru
 • Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne
 • Wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem (jako element projektów wskazanych powyżej)
 • Działania informacyjne promujące transport zbiorowy (jako element uzupełniający projektów)

Ważne!

 • Pamiętaj, że w miastach[A1]  posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowane będą projekty rozwijające ten rodzaj transportu oraz projekty integrujące różne formy transportu zbiorowego funkcjonujące na terenach miejskich i podmiejskich. Priorytetowo traktowany będzie również zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.)
 • Aby otrzymać dofinansowanie, Twój projekt powinien przyczyniać się zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększać efektywność energetyczną systemu transportowego. Powinien też wpisywać się w lokalne strategie niskoemisyjne lub równoważne im dokumenty
 • Jeśli Twój projekt przewiduje zakup niskoemisyjnego taboru, powinny temu  towarzyszyć inwestycje w infrastrukturę niezbędną dla właściwego funkcjonowania systemu zrównoważonej mobilności
 • Pamiętaj, że Twój projekt otrzyma dofinansowanie, jeśli będzie miał charakter uzupełniający do inwestycji realizowanych we właściwych krajowych programach operacyjnych. W przypadku miast wojewódzkich[A1]  i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie instrumentem koordynacji jest strategia ZIT
 • Twój projekt powinien spełniać warunki określone we wspólnej interpretacji (Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej) postanowień umowy partnerstwa dotyczących zrównoważonej i intermodalnej mobilności miejskiej
 • Pamiętaj, że koszty związane z budową, przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu. Większość kosztów muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi typu „park and ride” i „park and bike”, zatoki postojowe

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej