4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach poprzez zwiększenie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji*.

 

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy
 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

            50 000 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

            85%**

Minimalny wkład własny

           15%***

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji lub trigeneracji
 • Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE
 • Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w której wyniku jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji lub trigeneracji
 • Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej (wyłącznie jako element uzupełniający projektu)

 

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, uwzględniające wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) i wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi
 • Aby otrzymać dofinansowanie, Twój projekt musi być uzasadniony ekonomicznie, a w określonych przypadkach przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, i być zgodny z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska
 • Twój projekt powinien przewidywać wykonanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, gdzie wykorzystywana jest energia z urządzeń, na które otrzymałeś wsparcie
 • Jeśli Twój projekt polega na budowie nowych instalacji, powinieneś osiągnąć co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii
 • Jeśli Twój projekt polega na przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację, musisz zapewnić redukcję emisji dwutlenku węgla o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji
 • Pomoc inwestycyjną dla wysokosprawnej instalacji spalających paliwa kopalne możesz otrzymać pod warunkiem, że instalacje te nie zastąpią urządzeń o niskiej emisji dwutlenku węgla, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

www.rpo.warmia.mazury.pl

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

Źródło finansowania

            Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

* Wysokosprawna kogeneracja to równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytecznego o odpowiednim poziomie temperatury, co prowadzi do oszczędnego i efektywnego wykorzystania surowców energetycznych. Trigeneracja polega na równoczesnym wytwarzaniu ciepła użytecznego, energii elektrycznej lub mechanicznej oraz chłodu użytkowego.

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu lub korzystał z pomocy de minimis W przypadku innego wsparcia publicznego możesz otrzymać do 80% lub 65%

*** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej