4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do zwiększenia efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Kto może składać wniosek?

 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy
 • Użytkownicy korzystający z dofinansowanej infrastruktury

Dostępne środki

 • 15 282 672,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym: ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne lub przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących, w tym z OZE
 • Instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (wyłącznie jako element modernizacji energetycznej budynku)
 • Audyt energetyczny (jako element projektu)

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dążące do uzyskania 60% oszczędności energetycznej, polegające na wymianie źródła ciepła na źródło wykorzystujące OZE, uwzględniające wsparcie udzielane przez przedsiębiorstwa usług energetycznych, projekty wynikające z lokalnych lub ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i dopełniające działania podejmowane w ramach osi Obszary wymagające rewitalizacji i innych osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi, a także projekty zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow
 • Przed realizacją projektu musisz przeprowadzić audyt energetyczny, który wykaże, jakie są możliwości ograniczenia strat energetycznych i jakie rozwiązania technologiczne będą najkorzystniejsze
 • Pamiętaj, aby wartość minimalnego poziomu efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń urządzeń do ogrzewania od początku okresu programowania spełniały wymogi, które będą obowiązywać od końca 2020 roku
 • Jeśli Twój projekt polega na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, oszczędność energii musi wynieść co najmniej 25%
 • Jeśli Twój projekt przewiduje wymianę źródła ciepła, redukcja dwutlenku węgla w odniesieniu do istniejących instalacji musi być znaczna (co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa)
 • Podejmowane przez Ciebie działania muszą wynikać z przeprowadzonych audytów energetycznych, które określą zakres działań zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Twój projekt powinien być uzasadniony ekonomicznie i społecznie oraz zapobiegać ubóstwu energetycznemu
 • Pamiętaj, że projekty uwzględniające OZE będą realizowane pod warunkiem, że energia z OZE będzie wykorzystywana na potrzeby własne (dopuszcza się możliwość włączenia do sieci i odprowadzania wyprodukowanej energii w sytuacjach okresowego braku odbioru w obiekcie użyteczności publicznej)
 • Jeśli Twój projekt dotyczy infrastruktury ochrony zdrowia, wsparcie otrzymasz wyłącznie na modernizację obiektu, którego funkcjonowanie będzie uwzględnione na mapach potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a w przypadku obiektów, w których znajduje się placówka podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tzw. Policy paper dla ochrony zdrowia opracowany przez Ministerstwo Zdrowia (do czasu upublicznienia map potrzeb zdrowotnych w tym zakresie)

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu lub korzystał z pomocy de minimis. W przypadku innego wsparcia publicznego możesz otrzymać do 45% lub 30%

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej