4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w małych i średnich przedsiębiorstwach

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Kto może składać wniosek?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa

Kto skorzysta?

 • Użytkownicy korzystający z dofinansowanej infrastruktury

Dostępne środki

 • 20 000 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE
 • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków*** w przedsiębiorstwach z możliwością wymiany i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu)
 • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody), w tym OZE
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie
 • Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii<
 • Audyt energetyczny (jako element projektu)

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dążące do uzyskania 60% oszczędności energetycznej
 • Pamiętaj, aby wartość minimalnego poziomu efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń urządzeń do ogrzewania od początku okresu programowania spełniały wymogi, które będą obowiązywać od końca 2020 roku
 • Jeśli Twój projekt polega na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, oszczędność energii musi wynieść co najmniej 25%
 • Jeśli Twój projekt przewiduje wymianę źródła ciepła, redukcja dwutlenku węgla w odniesieniu do istniejących instalacji musi być znaczna (co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa)
 • Podejmowane przez Ciebie działania muszą wynikać z przeprowadzonych audytów energetycznych, które określą zakres działań zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa
 • Pamiętaj, że projekty uwzględniające OZE będą realizowane pod warunkiem, że: energia z OZE będzie wykorzystywana na potrzeby własne (dopuszcza się możliwość włączenia do sieci i odprowadzania wyprodukowanej energii w sytuacjach okresowego braku odbioru w przedsiębiorstwie), instalacja OZE będzie stanowić integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz że konieczność instalacji OZE będzie wynikała z audytu energetycznego

Instytucja wdrażająca

 • Do 31.05.2017r. Instytucją wdrażającą był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  ul. Świętej Barbary 9
  10-026 Olsztyn

wfosigw.olsztyn.pl

 • Od 1.06.2017 r. Instytucją wdrażającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

www.rpo.warmia.mazury.pl 

 

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej

*** Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji i pochodzą z produktów, odpadów i pozostałości produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym