4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w tym na poprawę zrównoważonej mobilności mieszkańców w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Ełku.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) bis, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT bis

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy
 • Turyści

Dostępne środki

 • 3 922 703,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa i przebudowa dróg w MOF Ełku związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską (jako element strategii ZIT bis) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:
  • wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe, pętle autobusowe, przystanki i wiaty oraz inne niezbędne urządzenia drogowe
  • budowa, przebudowa lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń
  • budowa lub remont osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych
  • budowa lub remont chodników (wyłącznie w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, jako część projektu)
  • budowa lub remont przejść dla pieszych oraz wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt
  • budowa, przebudowa lub remont ciągów, ścieżek rowerowych (jako część projektu)
  • budowa lub przebudowa oświetlenia (wyłącznie w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, jako część projektu)
  • budowa, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające, w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych)
  • budowa lub przebudowa kanalizacji teletechnicznej
  • przebudowa infrastruktury kolidującej

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty integrujące różne formy transportu zbiorowego funkcjonujące na terenach miejskich i podmiejskich
 • Aby otrzymać dofinansowanie, Twój projekt powinien przyczyniać się zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększać efektywność energetyczną systemu transportowego. Powinien też wpisywać się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty im równoważne
 • Twój projekt powinien spełniać warunki określone we wspólnej interpretacji (Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej) postanowień umowy partnerstwa dotyczących zrównoważonej i intermodalnej mobilności miejskiej
 • Pamiętaj, że koszty związane z budową lub przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu. Większość kosztów muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi typu „park and ride” i „park and bike”, zatoki postojowe

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej