4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnym bilansie energetycznym regionu.  

Kto może składać wniosek?

 • Przedsiębiorstwa
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Inne podmioty posiadające osobowość prawną

Kto skorzysta?

 • Użytkownicy dofinansowanej infrastruktury

Dostępne środki

 • 98 812 136,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE
 • Budowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

Ważne!

 • Pamiętaj, że poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej i działania informacyjno-edukacyjne promujące wykorzystanie OZE mogą stanowić jedynie element uzupełniający projektu.
 • Przy wyborze lokalizacji inwestycji z OZE musisz uwzględnić ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym
 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty tworzące miejsca pracy oraz wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty im równoważne
 • Jeśli Twój projekt przewiduje uzyskanie energii na bazie wiatru, dofinansowanie otrzymasz wyłącznie na pojedyncze i niskie elektrownie wiatrowe (rozumiane jako pojedyncze instalacje o łącznej mocy do 200 kWe i wysokości do 50 m w stanie wzniesionej łopaty wirnika, nienaruszające walorów krajobrazowych otoczenia)
 • Jeśli Twój projekt przewiduje uzyskanie energii z biomasy*** lub biogazu, nie możesz stosować instalacji wykorzystujących pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii
 • Twój projekt może polegać na produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy i biogazu w układach niespełniających warunków wysokosprawnej Kogeneracji****, ale skuteczność przekształcania energii w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych powinna wynosić co najmniej 85%, a w zastosowaniach przemysłowych co najmniej 70%
 • Jeśli Twój projekt przewiduje modernizację urządzeń wodnych, dofinansowanie możesz otrzymać tylko na istniejące już budowle piętrzące lub wyposażone w elektrownie wodne, przy jednoczesnym: braku możliwości wznoszenia nowych budowli piętrzących na cele hydroenergetyczne, zapewnieniu drożności budowli dla przemieszczania się fauny wodnej, zgodnie z właściwymi przepisami UE i krajowymi, zgodności z wymogami prawa unijnego i polskiego, w tym z uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej oraz wzroście zainstalowanej mocy z OZE
 • Pamiętaj, że przy ocenie projektów brane będą pod uwagę ograniczenia wynikające z różnych form ochrony przyrody

Instytucja wdrażająca

 • Do 31.05.2017r. Instytucją wdrażającą był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  ul. Świętej Barbary 9
  10-026 Olsztyn

wfosigw.olsztyn.pl

 

 • Od 1.06.2017 r. Instytucją wdrażającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

www.rpo.warmia.mazury.pl

 

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej

*** Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji i pochodzą z produktów, odpadów i pozostałości produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym

**** Wysokosprawna kogeneracja to równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytecznego o odpowiednim poziomie temperatury, co prowadzi do oszczędnego i efektywnego wykorzystania surowców energetycznych