Aktualnie wybrana oś priorytetowa:10. Regionalny rynek pracy

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania służące zmniejszeniu poziomu dezaktywacji zawodowej związanej z chorobą lub niepełnosprawnością poprzez realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych oraz eliminujących zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy.

Kto może składać wniosek?

 • Podmioty lecznicze
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych
 • Podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych
 • Pracodawcy

Kto skorzysta?

 • Aktywni zawodowo mieszkańcy województwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50. roku życia.

Dostępne środki

 • 5 973 226,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 95%*

Minimalny wkład własny

 • 5% lub 15%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.
 • Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób i zaburzeń psychicznych, a także chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu) oraz nowotworu gruczołu krokowego.
 • Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe).
 • Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej.

Ważne!

 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
 • Pamiętaj, że z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być finansowane jedynie programy tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą.
 • Jeśli Twój projekt polega na realizacji programu profilaktycznego w zakresie raka szyjki macicy, pamiętaj o dodatkowych obowiązkach:
  • w wykonywaniu badań cytologicznych musi brać udział położna posiadająca dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący (COK) w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy wydany po 31 grudnia 2010 roku lub dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego prowadzonego przez COK lub Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.
  • musisz zapewnić dojazd uczestników projektu do miejsca świadczenia usługi; możesz wykorzystać do tego cytobusa (ale nie możesz zakupić go z otrzymanego dofinansowania).
  • działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych nie mogą stanowić jedynych działań w ramach projektu.
  • działania z zakresu edukacji prozdrowotnej mogą prowadzić wyłącznie osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub absolwenci kierunku zdrowie publiczne.
  • 50% działań podejmowanych w ramach projektu musi być skierowanych do osób zamieszkałych w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności obszary wiejskie (zgodnie z definicją GUS).
  • co najmniej 10% uczestniczek projektu muszą stanowić kobiety zamieszkałe na terenie powiatów o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania cytologiczne (poniżej 30%).

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul Głowackiego 17
  10-447 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Dodatkowe 10% dofinansowania z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawanych wnioskodawcy przez właściwą instytucję na realizację programów profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy lub raka piersi mogą otrzymać podmioty niepubliczne inne niż lecznicze, a w pozostałych typach zadań wszystkie podmioty.