Aktualnie wybrana oś priorytetowa:10. Regionalny rynek pracy

10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania łagodzące skutki negatywnych zmian gospodarczych poprzez działania outplacementowe*

Kto może składać wniosek?

 • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kto skorzysta?

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia, sprawujące opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia i planujące podjęcie pracy.
 • Osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia.
 • Osoby, którym sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia utrudnia utrzymanie pracy zawodowej.

Dostępne środki

 • 4 963 308,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Minimalny wkład własny

 • 5%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, m.in.: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania (obowiązkowy element wsparcia); poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże i praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; dodatek relokacyjny; wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym w formie doradztwa i szkoleń***

Ważne!

 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, a także z wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Fuduszu Społecznego na lata 2014–2020.
 • Zwróć uwagę, aby minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w Twoim projekcie wyniósł co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończą udział w projekcie.

Instytucja wdrażająca

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 28
  10-448 Olsztyn

rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Działania outplacementowe to wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją przedsiębiorstwa, lub zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie określony w regulaminie konkursu.

*** Bezzwrotne wsparcie finansowe jest skierowane do osób z niepełnosprawnością, poniżej 30. lub powyżej 50. roku życia, kobiet lub pracowników o niskich kwalifikacjach.