Aktualnie wybrana oś priorytetowa:10. Regionalny rynek pracy

10.3 Rozwój samozatrudnienia

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania sprzyjające zwiększeniu liczby nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewniające ich trwałość.

 

Kto może składać wniosek?

 • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kto skorzysta?

 • Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy powyżej 29. roku życia pozostające w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy*

Dostępne środki

 • 27 913 545,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Minimalny wkład własny

 • Dotychczas nie określono

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 • Indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe nie wyższe niż sześciokrotne przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia.
 • Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowani będą uczestnicy projektu, którzy w ramach utworzonej działalności gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce lub miejsca pracy.
 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Fuduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Instytucja wdrażająca

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 28
  10-448 Olsztyn

rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Osoby te powinny spełniać co najmniej jeden z wymienionych warunków: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne lub nisko wykwalifikowane.

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie określony w regulaminie konkursu.