Aktualnie wybrana oś priorytetowa:10. Regionalny rynek pracy

10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe

Pomoc finansową możesz otrzymać na wsparcie usług rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, a także usług adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników.

Kto może składać wniosek?

 • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Kto skorzysta?

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy.
 • Pracodawcy (małe i średnie przedsiębiorstwa) i pracownicy pracodawców przechodzących procesy modernizacyjne i restrukturyzacyjne.

Dostępne środki

 • 28 125 412,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Minimalny wkład własny

 • 15% 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe***
 • Wsparcie usług adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające procesy zmiany.

Ważne!

 • Pamiętaj, że realizacja usługi szkoleniowej jest możliwa tylko za pośrednictwem funkcjonalności Rejestru Usług Rozwojowych (RUR), prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś kwalifikowalne są koszty usługi rozwojowej zrealizowanej przez podmioty wpisane do RUR i zweryfikowane przez jego administratora.
 • Maksymalna kwota wsparcia, jaką możesz otrzymać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw na jedno małe lub średnie przedsiębiorstwo w latach 2016–2023, nie może przekroczyć kwoty 70 000 złotych.
 • Pamiętaj, że poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej usługi. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa; jest mikro lub małym przedsiębiorstwem; w pierwszej kolejności usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników powyżej 50. roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach; jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu; skorzysta z usługi lub usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji lub walidacji, poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi maksymalnie 80% kosztów usługi. Pozostały koszt usługi rozwojowej (50% lub 20%) stanowi wkład własny w projekcie (który wynosi minimum 15% wartości projektu).
 • Pamiętaj, że projekt polegający na wsparciu usług adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację i modernizację oraz ich pracowników może być realizowany jedynie łącznie z usługami rozwojowymi.
 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

           Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

           ul. E. Plater 1

          10-562 Olsztyn

 

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Działania outplacementowe to wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją przedsiębiorstwa, lub zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

*** Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie realizowana w ramach Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw (PSFURdP) w województwie warmińsko-mazurskim, który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usługi rozwojowej w ramach oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

 

*** Bezzwrotne wsparcie finansowe jest skierowane do osób z niepełnosprawnością, poniżej 30. lub powyżej 50. roku życia, kobiet lub pracowników o niskich kwalifikacjach.