Aktualnie wybrana oś priorytetowa:10. Regionalny rynek pracy

10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat trzech

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania ułatwiające wejście lub powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech poprzez wspieranie opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia (np. w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań) oraz wspieranie aktywizacji zawodowej osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych.

Kto może składać wniosek?

 • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kto skorzysta?

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia, sprawujące opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia i planujące podjęcie pracy.
 • Osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia.
 • Osoby, którym sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia utrudnia utrzymanie pracy zawodowej.

Dostępne środki

 • 10 000 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

 • 5%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.
 • Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat trzech, w tym aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat trzech**
 • Sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna.

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji: Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej, Obszary przygraniczne.
 • Twój projekt powinien być skierowany do osób bezrobotnych lub osób nieaktywnych/biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi do lat trzech, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka, przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy lub którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę.
 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Fuduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 • Jeśli Twój projekt ma upowszechniać opiekę nad dziećmi do lat trzech, tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech powinno dotyczyć terenów, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zapotrzebowanie.

Instytucja wdrażająca

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 28
  10-448 Olsztyn

rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Dodatkowe 10% dofinansowania może pochodzić z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawanych wnioskodawcy przez właściwą instytucję.

** Dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia, sprawujących opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia i planujących podjęcie pracy.