Aktualnie wybrana oś priorytetowa:10. Regionalny rynek pracy

10.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania sprzyjające zwiększeniu zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, w wieku powyżej 50. roku życia, nisko wykwalifikowanych oraz kobiet.

Kto może składać wniosek?

 • Powiatowe urzędy pracy województwa warmińsko-mazurskiego

Kto skorzysta?

 • Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy powyżej 29. roku życia

Dostępne środki

 • 85 000 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

 • Nie dotyczy

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Nie dotyczy

Na co przeznaczone są środki?

 • Instrumenty i usługi wynikające z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych

Ważne!

 • Pamiętaj, że osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, które chcą uczestniczyć w projekcie, muszą być długotrwale bezrobotne, nisko wykwalifikowane, być powyżej 50. roku życia lub płci żeńskiej.
 • Koniecznie zapoznaj się z ograniczeniami projektów wynikającymi z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Fuduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Instytucja wdrażająca

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 28
  10-448 Olsztyn

rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb pozakonkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Dodatkowe 15% wsparcia może pochodzić z budżetu państwa lub innych źródeł przyznanych wnioskodawcy przez właściwą instytucję