Aktualnie wybrana oś priorytetowa:10. Regionalny rynek pracy

10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania sprzyjające zwiększeniu zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, w wieku powyżej 50. roku życia, nisko wykwalifikowanych oraz kobiet.

Kto może składać wniosek?

 • Typ 1 – wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)
 • Typ 2 – podmioty, które uzyskały akredytację ministra właściwego do spraw pracy w zakresie działań EURES*

Kto skorzysta?

 • Typ 1 – osoby bezrobotne lub poszukujące pracy powyżej 29. roku życia
 • Typ 2 – pracodawcy oraz osoby poszukujące pracy z obszaru Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Dostępne środki

 • 19 787 661,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Minimalny wkład własny

 • Dotychczas nie określono

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Typ 1 – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, uwzględniające instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej.
 • Typ 2 – wdrażanie ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu.

Ważne!

 • Pamiętaj, że osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, które są bezpośrednimi odbiorcami projektu, muszą być długotrwale bezrobotne, w wieku powyżej 50. roku życia, płci żeńskiej lub nisko wykwalifikowane.
 • Jeśli Twój projekt dotyczy aktywizacji zawodowej, może obejmować wszystkie formy pomocy, które służą poprawie sytuacji konkretnego uczestnika na rynku pracy lub uzyskaniu przez niego zatrudnienia. Może to być: a) określenie drogi rozwoju zawodowego uczestnika projektu, czyli identyfikacja jego potrzeb oraz opracowanie lub aktualizacja indywidualnego planu działania, doradztwo i poradnictwo zawodowe dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb lub pomoc w znalezieniu pracy, czyli pośrednictwo pracy; b) wsparcie umiejętności miękkich w formie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze w zlikwidowaniu barier uniemożliwiających wejście na rynek pracy; c) wsparcie w podniesieniu lub zdobyciu nowych umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji lub w zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego (np. staże i praktyki zawodowe, szkolenia, zwrot kosztów zatrudnienia przedsiębiorcy).
 • Pamiętaj, aby wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej nie było ograniczone jedynie do określenia drogi rozwoju zawodowego lub wsparcia umiejętności miękkich. Musi być one dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
 • Jeśli Twój projekt aktywizacji zawodowej zakłada organizację staży, zadbaj, by miały one wysoki standard i były zgodne z zaleceniem Rady z 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży  .
 • Jeśli Twój projekt aktywizacji zawodowej przewiduje diagnozowanie potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, zapewnij w nim wsparcie trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
 • Pamiętaj, że wśród programów dotyczących aktywizacji zawodowej preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz wynikające z Programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow.
 • Jeśli realizujesz projekt typu 2, pamiętaj, aby dotyczył on branż, zawodów lub kompetencji, których sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji schematów EURES.
 • Jeśli planujesz działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, pamiętaj, że powinny one obejmować m.in. inteligentne specjalizacje regionalne***

Instytucja wdrażająca

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 28
  10-448 Olsztyn

rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Społeczny

* EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz w Szwajcarii.

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie określony w regulaminie konkursu.

*** Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.