Aktualnie wybrana oś priorytetowa:6. Kultura i dziedzictwo

6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do zwiększenia atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez usprawnienie żeglowności systemu Wielkich Jezior Mazurskich.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki administracji rządowej
 • Zarządcy portów

Kto skorzysta?

 • Turyści

Dostępne środki

 • 37 985 470,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury śródlądowych dróg wodnych i infrastruktury portowej, w tym przebudowa nabrzeża
 • Wdrażanie rozwiązań i technik zarządzania, monitorowania ruchu na śródlądowych drogach wodnych, w tym małych portów

Ważne!

 • Pamiętaj, że wsparcie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia zlokalizowane w systemie żeglownym Wielkich Jezior Mazurskich i wynikające z planu strategicznego Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
 • Maksymalny koszt całkowity każdego oddzielnego i niezależnie funkcjonującego elementu infrastruktury w Twoim projekcie nie może przekroczyć 5 000 000 euro. Jeśli planujesz realizację zintegrowanego przedsięwzięcia składającego się z kilku oddzielnych i niezależnie funkcjonujących elementów infrastruktury, które jako całość będą miały wpływ na rozwój gospodarczy regionu, wskazana kwota może być odniesiona do każdego z elementów infrastruktury osobno i w takim przypadku procedura wyboru zostanie dokonana na poziomie operacji (przedsięwzięcia) zintegrowanej
 • Jeśli Twój projekt przewiduje inwestycje w infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych, dofinansowanie otrzymasz tylko na działania niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 stanowiących załączniki do masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w art. 4.7 ramowej dyrektywy wodnej, znajdujących się na listach nr 2 stanowiących załączniki do wspomnianych masterplanów, będzie dozwolone po przedstawieniu dowodów na spełnienie warunków określonych w art. 4.7 ramowej dyrektywy wodnej w drugim cyklu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności drugiego cyklu planów gospodarowania wodami w dorzeczach z ramową dyrektywą wodną przez Komisję Europejską

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb pozakonkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli Twój projekt korzysta z pomocy publicznej, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej