Aktualnie wybrana oś priorytetowa:6. Kultura i dziedzictwo

6.1.3 Instytucje kultury - ZIT bis Ełk

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do wzrostu potencjału turystycznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Ełku poprzez ochronę i zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Instytucje kultury
 • Jednostki administracji rządowej
 • Państwowe jednostki budżetowe
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Kto skorzysta?

 • Turyści
 • Mieszkańcy

Dostępne środki

 • 2 330 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów i starodruków.
 • Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów infrastrukturalnych).

Ważne!

 • Pamiętaj, że wsparcie w ramach tego poddziałania przeznaczone jest na projekty realizowane w MOF Ełku.
 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty instytucji kultury ukierunkowane na działania regionotwórcze, poprawiające czy budujące więzi napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem ludności oraz projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.
 • Maksymalny koszt całkowity Twojego projektu nie może przekroczyć 5 000 000 euro.
 • Dofinansowanie otrzymasz wyłącznie na działania, które umożliwią włączenie i utrzymanie obiektów zabytkowych w wachlarzu produktów turystycznych województwa.
 • Wsparcia nie otrzymasz na budowę nowej infrastruktury kulturalnej.
 • Zwróć uwagę na następujące elementy swojego projektu, które będą brane pod uwagę przy ocenie: analiza popytu (wskazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby odwiedzających); zapewnienie trwałości finansowania w okresie eksploatacyjnym; zapewnienie trwałości efektów społeczno-gospodarczych, w tym stosowanie rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów utrzymania i zwiększenia wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na działalność kulturalną; pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania; zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych zmniejszających koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko; tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Jeśli reprezentujesz państwowe lub współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucje kultury, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych lub archiwa państwowe, szkoły lub uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możesz ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (chyba że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego stanowią inaczej).
 • Jeśli reprezentujesz jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową instytucję kultury, organizację pozarządowych, kościół lub związek wyznaniowy, podmiot zarządzający obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO i realizujesz projekt: a) dotyczący obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych za pomniki historii; b) polegający na konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych), konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki; c) wynikający z Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego, to koszty całkowite projektu realizowanego w ramach niniejszego poddziałania nie mogą 2 000 000 euro.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej