Aktualnie wybrana oś priorytetowa:6. Kultura i dziedzictwo

6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do wzrostu potencjału turystycznego regionu poprzez ochronę i zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Instytucje kultury
 • Jednostki administracji rządowej
 • Państwowe jednostki budżetowe
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy województwa
 • Turyści

Dostępne środki

 • 25 500 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Renowacja  obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków ruchomych, o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem otaczających je terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego)
 • Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu ich wykorzystania, zagospodarowaniu otaczających je terenów oraz zakupie wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego)
 • Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego przed zagrożeniami 
 • Zachowanie walorów architektoniczno-krajobrazowych i kulturowych miasteczek i wsi, np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast
 • Maksymalny koszt całkowity Twojego projektu nie może przekroczyć 5 000 000 euro
 • Dofinansowanie otrzymasz wyłącznie na działania, które umożliwią włączenie i utrzymanie obiektów zabytkowych w wachlarzu produktów turystycznych województwa
 • Zwróć uwagę na następujące elementy swojego projektu, które będą brane pod uwagę przy ocenie: analiza popytu (wskazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby odwiedzających); zapewnienie trwałości finansowania w okresie eksploatacyjnym; zapewnienie trwałości efektów społeczno-gospodarczych, w tym stosowanie rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów utrzymania i zwiększenia wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na działalność kulturalną; pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania; zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych zmniejszających koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko; tworzenie nowych miejsc pracy
 • Jeśli reprezentujesz państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucje kultury, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych lub archiwa państwowe, szkoły lub uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możesz ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (chyba że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego stanowią inaczej)
 • Jeśli reprezentujesz jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową instytucję kultury, organizację pozarządowych, kościół lub związek wyznaniowy, podmiot zarządzający obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO i realizujesz projekt: a) dotyczący obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych za pomniki historii; b) polegający na konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych), konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki; c) wynikający z Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego, to koszty całkowite projektu realizowanego w ramach niniejszego poddziałania nie mogą 2 000 000 euro

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy możliwy dla przedsięwzięć ujętych w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej