Aktualnie wybrana oś priorytetowa:6. Kultura i dziedzictwo

6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do zwiększenia atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Kto skorzysta?

 • Turyści, kuracjusze
 • Przedsiębiorcy
 • Mieszkańcy

Dostępne środki

 • 19 000 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych i leczniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery.
 • Tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi.

Ważne!

 • Pamiętaj, że wsparcie otrzymają wyłącznie projekty realizowane w miejscowościach posiadających status uzdrowiska lub bliskie uzyskania takiego statusu, posiadające koncepcję utworzenia uzdrowiska opracowaną w aspektach: przestrzennym, społecznym i gospodarczym.
 • Maksymalny koszt całkowity Twojego projektu nie może przekroczyć 5 000 000 euro. Jeśli planujesz realizację zintegrowanego przedsięwzięcia składającego się z kilku oddzielnych i niezależnie funkcjonujących elementów infrastruktury, które jako całość będą miały wpływ na rozwój gospodarczy regionu, wskazana kwota może być odniesiona do każdego z elementów infrastruktury osobno i w takim przypadku procedura wyboru zostanie dokonana na poziomie operacji (przedsięwzięcia) zintegrowanej.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli Twój projekt korzysta z pomocy publicznej, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej