Aktualnie wybrana oś priorytetowa:6. Kultura i dziedzictwo

6.1.2 Instytucje kultury

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do wzrostu potencjału turystycznego regionu poprzez modernizację obiektów instytucji kultury, włączenie ich w tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej oraz wzmacnianie ich udziału w budowaniu nowej tożsamości regionu.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Instytucje kultury
 • Jednostki administracji rządowej
 • Państwowe jednostki budżetowe
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Kto skorzysta?

 • Turyści
 • Mieszkańcy województwa

Dostępne środki

 • 11 170 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów i starodruków.
 • Działania na rzecz włączenia instytucji kultury w tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmacnianie ich funkcji regionotwórczej.
 • Wsparcie miejsc promocji kultury, np. festiwale wraz ze służącą im infrastrukturą, wystawy, wydawnictwa.
 • Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów infrastrukturalnych).
 • Wsparcie rozwoju centrów i punktów informacji kulturalnej (wyłącznie jako integralny element projektów infrastrukturalnych).

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty instytucji kultury ukierunkowane na działania regionotwórcze, poprawiające czy budujące więzi napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem ludności oraz projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.
 • Maksymalny koszt całkowity Twojego projektu nie może przekroczyć 5 000 000 euro.
 • Dofinansowanie otrzymasz wyłącznie na działania, które umożliwią włączenie i utrzymanie obiektów zabytkowych w wachlarzu produktów turystycznych województwa.
 • Jeśli Twój projekt polega na organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak festiwale, wystawy, wsparcie otrzymasz tylko na wydarzenia, które przekładają się na efekty gospodarcze regionu i w których partnerami finansowymi będą przedsiębiorcy.
 • Wsparcia nie otrzymasz na budowę nowej infrastruktury kulturalnej.
 • Zwróć uwagę na następujące elementy swojego projektu, które będą brane pod uwagę przy ocenie: analiza popytu (wskazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby odwiedzających); zapewnienie trwałości finansowania w okresie eksploatacyjnym; zapewnienie trwałości efektów społeczno-gospodarczych, w tym stosowanie rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów utrzymania i zwiększenia wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na działalność kulturalną; pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania; zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych zmniejszających koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko; tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Jeśli reprezentujesz państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucje kultury, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych lub archiwa państwowe, szkoły lub uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możesz ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (chyba że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego stanowią inaczej).
 • Jeśli reprezentujesz jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową instytucję kultury, organizację pozarządowych, kościół lub związek wyznaniowy, podmiot zarządzający obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO i realizujesz projekt: a) dotyczący obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych za pomniki historii; b) polegający na konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych), konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki; c) wynikający z Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego, to koszty całkowite projektu realizowanego w ramach niniejszego poddziałania nie mogą 2 000 000 euro.
 • Jeśli Twój projekt jest jednocześnie tożsamy z typami projektów zaplanowanymi do realizacji na ściśle określonym obszarze w formule ZIT bis oraz z typami projektów w ramach niniejszego poddziałania, nie będziesz miał możliwości ubiegania się o środki w tym poddziałaniu w trybie konkursowym. Wyłączenie dotyczy wszystkich podmiotów z danego obszaru.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy możliwy dla przedsięwzięć ujętych w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej