Aktualnie wybrana oś priorytetowa:6. Kultura i dziedzictwo

6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do utrzymania przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami dzięki zachowaniu, ochronie, promocji i rozwojowi zasobów dziedzictwa naturalnego.

Kto może składać wniosek?

 • Schemat A: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Schemat B: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; zarządcy portów; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Schemat C: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe

Kto skorzysta?

 • Turyści
 • Mieszkańcy

Dostępne środki

 • Schemat A – 15 000 000 euro
 • Schemat B – 15 000 000 euro
 • Schemat C – 5 000 000 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Schemat A – trasy rowerowe: budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek i tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczenie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Schemat B – zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A): budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą; urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i campingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska, uporządkowanie bindug i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych)
 • Schemat C – szkółki żeglarskie: modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego)

Ważne!

 • Pamiętaj, że wsparcie otrzymają oraz będą preferowane przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
 • Pomoc finansową możesz otrzymać na uzgodnione elementy przedsięwzięć, zawartych w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow, niezbędne do rewitalizacji danego obszaru
 • Maksymalny koszt całkowity Twojego projektu nie może przekroczyć 5 000 000 euro. Jeśli planujesz realizację zintegrowanego przedsięwzięcia składającego się z kilku oddzielnych i niezależnie funkcjonujących elementów infrastruktury, które jako całość będą miały wpływ na rozwój gospodarczy regionu, wskazana kwota może być odniesiona do każdego z elementów infrastruktury osobno i w takim przypadku procedura wyboru zostanie dokonana na poziomie operacji (przedsięwzięcia) zintegrowanej
 • Jeśli  planujesz realizację projektu w trybie pozakonkursowym, który stanowić będzie element przedsięwzięcia ujętego w planie strategicznym Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, nie możesz starać się o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach schematu A

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy
 • Tryb pozakonkursowy w odniesieniu do przedsięwzięć zawartych w planie strategicznym Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej