Aktualnie wybrana oś priorytetowa:2. Kadry dla gospodarki

2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Twojej placówce wychowania przedszkolnego.

 

Kto może składać wniosek?

 • Wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

Kto skorzysta?

 • Dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice i opiekunowie

 • Nauczyciele oraz kadra wspierająca i organizująca proces nauczania przedszkolnego

 

Dostępne środki

 • 13 754 617,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%*

 

Minimalny wkład własny

15%

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Zostanie określona w regulaminie konkursu

 

Na co przeznaczone są środki?

 • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego spełniających potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego**

 • Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, która wspomoże wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności i umożliwi dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym**

 • Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc**

 • Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności***

 

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty z obszarów wymagających strategicznej interwencji, czyli z obszarów peryferyzacji społeczno-gospodarczej, o słabym dostępie do usług publicznych, wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji

 • Jeśli Twój projekt polega na tworzeniu nowych lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego, musisz wykazać, że bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz zachować trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez co najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu

 • Jeśli Twój projekt polega na tworzeniu nowych lub dostosowaniu istniejących miejsc wychowania przedszkolnego lub na dofinansowaniu udziału dzieci w edukacji przedszkolnej, musisz zapewnić, że dodatkowe zajęcia mogą być realizowane jedynie w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy

 • Jeśli Twój projekt polega na tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, musisz zapewnić, że wsparcie spowoduje zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu

 • Jeśli Twój projekt przewiduje dodatkowe zajęcia, muszą być one realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodka wychowania przedszkolnego

 • Pamiętaj, aby diagnoza przygotowana i przeprowadzona przez ośrodek wychowania przedszkolnego lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym została zatwierdzona przez organ prowadzący

 • Pamiętaj, że dofinansowanie przeznaczone jest na uzupełnienie działań prowadzonych przez ośrodek wychowania przedszkolnego przed rozpoczęciem realizacji projektu. Skala tych działań nie może ulec zmniejszeniu w stosunku działań prowadzonych przez ośrodek w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu

 • Jeśli Twój projekt polega na wspieraniu kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, dofinansowanie możesz otrzymać, gdy na terenie gminy, w której położony jest ośrodek wychowania przedszkolnego, przynajmniej jedna szkoła podstawowa osiąga średni wynik sprawdzianu klas VI (część pierwsza i/lub druga) poniżej średniej wojewódzkiej

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

 

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystasz z innych środków publicznych i projekt nie generuje dochodu

** Uzupełnieniem działania może być rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych

*** Uzupełnieniem działania może być doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych